Despre proiect

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical
Contract POCU: POCU/91/4/8/111207
Titlul proiectului: „Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal”.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din toate cele 8 regiuni ale țării, implicați în implementarea programelor prioritare de sănătate în domeniul cancerului colo-rectal, prin formare specifică și schimburi de bune practici la nivel european.

Îmbunătățirea nivelului de competențe ale profesioniștilor implicați în implementarea programelor prioritare de sănătate în domeniul cancerului colo-rectal are la bază dezvoltarea și acreditarea programei de formare la cele mai înalte standarde de calitate conform Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 în mod prioritar, reducerea poverii cancerului în populație prin depistarea în faze incipiente de boală și reducerea pe termen mediu-lung a mortalității specifice prin intervenții de screening.

Soluționarea necesităților specifice ale grupului țintă printr-un program de formare de ordin național are potențialul de a duce în final la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, cu creșterea speranței de viață la naștere, la nivele apropiate celor din Uniunea Europeană.

Prin intermediul acestui program de formare și participare la schimburi de experiență/de bune practici, personalul medical care beneficiază de formare contribuie la realizarea indicatorului 4S55 al POCU, stabilit la valoarea țintă de 208.987 pentru anul 2023, și respectiv indicatorului 4S48 stabilit la valoarea țintă de 164.021.

Proiectul de față urmărește realizarea OS4.8 prin:

– îmbunătățirea nivelului de cunoștințe teoretice și practice dezvoltate în urma activităților de sprijinire a creșterii capacității tehnice a personalului implicat în implementarea programului prioritar și asigurarea unui nivel înalt de calitate al formarii;

– realizarea programelor de formare și ghidurilor de practică, consolidarea și abordarea integrata a metodelor de lucru în domeniul prioritar prin activități de schimb de bune practici și schimburi de experiență. Formarea este centrata pe nivelul de pregatire al cursantului, aducându-l la un nivel adecvat, fiind disponibile cursuri ce includ atât componente teoretice cât și componente practice, cursuri distincte pentru diversele categorii de personal medical specific. Acest model de pregătire e unul ideal pentru cursanți, întrucât aduce un beneficiu real aplicabil situațiilor particulare unde își desfășoară activitatea.

SPER urmareste în același timp atingerea altor strategii relevante în domeniu precum îndeplinirea obiectivelor tematice 8, 9 și 10 ale Acordului de parteneriat 2014-2020, prin creșterea nivelului de competență profesională a personalului medical dintr-un domeniu prioritar de sănătate.

Totodată se contribuie la punerea în practică a recomandării nr.3/2016 din Recomandările Specifice de Țară: “să crească disponibilitatea serviciilor de îngrijire medicală ambulatorie”, prin dezvoltarea competențelor personalului medical.

Obiectivele din Programul Național de Reformă 2016, sunt indeplinite crescând accesul național la servicii medicale de calitate, oferite de personal competent. Proiectul sprijină obiectivul specific “Îmbunătățirea furnizării de servicii de sănătate în arii de intervenție relevante pentru grupurile sărace sau vulnerabile” conform “Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020”, vizând dezvoltarea competențelor personalului medical și sprijinul pentru furnizarea de servicii medicale în comunități defavorizate.

Proiectul este coerent cu inițiativa pilot “Platforma Europeană împotriva sărăciei” din Strategia Europa 2020, prin reducerea inegalității accesului la servicii de sănătate și prevenție, recrutând și formând grupul țintă din toate regiunile țării.

Proiectul constituie o măsură de remediere a problemelor semnalate în Raportul de Țară, facilitând accesul la asistență medicală, prevenind decese potențial evitabile prin asistență medicală promptă și eficace, îmbunătățind starea de sănătate a populației.